اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فارابی

 

نام‌عضو سمت
سید ابراهیم سقائی مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
مسعود جمشیدی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
پرویز اخوان عضو هیئت مدیره
داریوش معتمد عضو هیئت مدیره
محمد رضا مدیری عضو هیئت مدیره