اهم فعالیت های انجام گردیده در واحد تحقیق و توسعه:


1- پروژه ساخت کوره زائد سوز به منظور سـوزاندن پســـاب واحــدDOP و PA كه بدلیل دمای احتراق بالا (1100 درجه سانتیگراد) باید هر چند سال یکبار مورد تعمیر اساسی قرار گیرد.

2- پروژه تعویض کاتالیست؛ محصـول واحـد دی اکتیـــل فتــالات ماده شیمــیایی DOP می‌ باشـد که در راکتـور آن از کاتالیســت PTSA اسـتفـاده می‌ گردد. لذا با توجه به اینکه DOP حاوی مواد آرومـاتیک حلقـوی می باشد؛ به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست تا حد امکان از تولید پسـاب در این واحد جلوگیری می شود. لازم به ذکر است که کاتالیست PTSA پایه اسیدی داشته و درصد تبدیل آن 98 % اسـت در صورتی که درصد تبدیـل کاتالیســت جایگزین یعنی TIPT بـرابـر با 5/99 % بـوده و پایـه خنثـی دارد در نتیجه با جایگزینی کاتالیست جدید میزان کمـتری از مـواد وارد پساب خواهد شد. بدیهی است که با انجام این عمل تا حد زیادی از میزان مواد آلی آروماتیکی در پساب کاسته شده و راندمان توليد نيز افزايش خواهد يافت.

3- یکـی دیگر از اقداماتی که در خصـوص کنتـرل برخـی از آلودگیـها صورت گرفته است؛ جداســازی Oil & Grease از فاضـلاب صنعتـی مجتمع می باشد که در واحد Utility در حال انجام است.

4- فعالیت مهم دیگری که در این راستا در حال انجام است؛ استقرار سیستم HSEQ در مجتمع می باشد.


پروژه های در حال بررسی و امکان سنجی:

1- احداث پروژه تولید دو اتیل هگزانول

2- تولید فتالوسیانین مس

3- خط تولید دی متیل فتالات

4- خط تولید دی ایزو دسیل فتالات

5- خط تولید دی ایزونونیل فتالات