خوراک و مواد اولیه شرکت پتروشیمی فارابی:

مواد اولیه مصرفی پتروشیمی فارابی ارتوزایلین و دواتیل هگزانول هستند که از تولیدات داخلی کشور می باشند.

1- ارتوزایلین (OX):

ارتوزایلین به عنوان ماده اولیه اصلی واحد انیدرید فتالیک می باشد که از آغاز راه اندازی مجتمع پتروشیمی فارابی از خارج از کشور وارد می شد . از سال 1372 با راه اندازی مجتمع پتروشیمی اصفهان تولید این ماده در ایران آغاز گردید که به جز موارد استثنایی صدور آن توسط پتروشیمی اصفهان ، به طور اختصاصی برای پتروشیمی فارابی در نظر گرفته شده است.
با راه اندازی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ، انتقال ارتوزایلین از طریق خط لوله صورت گرفت که از مزایای آن سهولت و سرعت تامین ارتوزایلین از طریق خطوط لوله می باشد و علاوه بر آن حذف هزینه حمل این ماده موجب کاهش بهای تمام شده محصولات انیدرید فتالیک و در اکتیل فتالات گردیده و تاثیر مثبتی در مبحث رقابت پذیری محصول خواهد داشت.


2-دواتیل هگزانول(2EH):

دو اتیل هگزانول ماده اولیه واحد در اکتیل فتالات می باشد. این ماده تا قبل از راه اندازی مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1374 از خارج از کشور وارد می شد. مجتمع پتروشیمی اراک تنها واحد تولید کننده این نوع الکل در ایران می باشد و فروش آن در بازار بورس و به صورت سهمیه بندی صورت می پذیرد.

گرایش به مصرف PVC های انعطاف پذیر و گسترش شرکت های داخلی در آینده ما را با کمبود شدید دو اکتیل هگزانول مواجه خواهد نمود. به همین دلیل مطالعات فنی و اقتصادی طرح ایجاد یک واحد تولیدی دو اتیل هگزانول در دستور کار قرار گرفته است.