( PA ( Phthalic Anhydride

اورتوزایلین با هوا در سطح کاتالیزور پنتااکسیدوانادیوم در حرارت 365 درجه سانتیگراد اکسید شده موجب تولید انیدریدفتالیک می‌شود.
واکنش اکسیداسیون اورتوزایلین، یکی از گرمازاترین فعل و انفعالات موجود در صنایع پتروشیمی می‌باشد بطوریکه باید برای ادامه عمل گرما را از محیط فعل و انفعال بازیابی نمود. از این گرما در تولید بخار آب استفاده می‌شود. گازهای حاصل از این واکنش در طی دو مرحله خنک شده و سپس در مبدلهای مخصوصی بنام سوییچ کندانسور، انیدرید فتالیک از سایر ترکیبات تولید شده؛ جدا می شود. آنگاه در واحد تقطیر، محصول خام انیدرید فتالیک 99/8% خالص شده و به مخازن ذخیره هدایت می گردد. معمولا نیمی از انیدرید فتالیک بصورت مایع جهت تولید ماده نرم کننده DOP استفاده گردیده و نیم دیگر به انیدرید فتالیک پرک تبدیل و پس از آن در کیسه های 25 کیلوگرمی جهت مصرف در صنعت DOP و صنایع رزین و رنگ سازی بسته بندی می‌شود. با توجه به کیفیت بالای این محصول، بخشی از آن به خارج از کشور صادر می‌گردد.