ترکیب سهامداران پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

 

نام شرکت  تعداد سهام  درصد سهام 
شرکت پتروشیمی فن آوران  21889740 44
شرکت پتروشیمی امیرکبیر  21871604 44
شركت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام ) 1368066 3
سبد بانک پارسیان  141097 0
شركت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس وخوزستان 55950 0
سازمان خصوصي سازي - وكالتي 53271 0
شركت سرمايه گذاري بوعلي (سهامي عام ) 51761 0
شركت ساختماني ونصب صنايع پتروشيمي (سهامي خاص ) 30000 0
شركت پتروشيمي فن آوران (سهامي عام ) 17137 0
شركت سرمايه گذاري وخدمات مديريت تدبيرگران 10000 0
شركت پتروشيمي آبادان (سهامي عام ) 6088 0
موسسه خيريه عمل 5000 0
شركت سرمايه گذاري صباتامين (سهامي عام ) 3137 0
شركت عمليات غيرصنعتي وخدمات پتروشيمي 2500 0
شركت پتروشيمي سيمرغ ماهشهر(سهامي خاص ) 2000 0
شركت توسعه تجارت تامين اجتماعي (سهامي خاص ) 1250 0
شركت احداث وخودكفايي صنايع (شاخص ) 1000 0
شركت سرمايه گذاري نوين انديشان (سهامي عام ) 734 0
شركت فرآوردكارون 509 0
شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين (سهامی عام )  500 0
موسسه حسابرسي فرازمشاور 500 0
سایر  4488156 9
جمع  50000000 100